Cíle, principy, tradice

Kung fu není jen soubor boxerských technik, obsahuje tradice spjaté s čínskou kulturou a daoistickým a buddhistickým učením. Základní etickou normou je Wude, etický kodex bojovníka. Tyto hodnoty se snažíme naplňovat nejen ve vztahu k učiteli a spolužákům, ale v celém našem životě.

武德 Wǔdé

Etika bojovníka

Zachovávej nejvyšší úroveň 武德 wǔdé (etika) a kráčej po cestě 武士道 wǔshìdào (osobní následování 武德 wǔdé) dodržováním těchto ctností:

義 Yì (správné jednání)
禮 Lǐ (respekt)
誠 Chéng (poctivost)
譽 Yù (čest)
忠 Zhōng (loajalita)
勇 Yǒng (odvaha)
仁 Rén (laskavost)
智 Zhì (moudrost)
秩 Zhì (ukázněnost)
摯 Zhì (upřímnost)

Měj při tom na mysli, že vytrvalostí (毅力 yìlì) může být dosaženo čehokoliv, pokud tomu věnujeme potřebný čas. 滴水穿石 dīshuǐchuānshí (kapající voda pronikne kamenem).

Tradiční systém

Člověk skutečné oddaný bojovému umění následuje tradiční systém. Jméno stylu má malý význam. Jsou to lidé, kteří uskutečňují styl, přivádějí ho k životu a dávají mu význam. Tradiční systém je pro následovníka bojového umění stěžejní. Systém je to, co poskytuje základy pro zvládnutí pohybů.

Základem všech vztahů uvnitř školy je respekt a úcta jak k učiteli a všemi žáky navzájem. Pro následovníka gongfu platí 3 zásady, jež jsou postaveny nade všechno: mistr (Shīfù 師父), systém (Wǔyì 武藝) a škola (Guǎn 館); přesně v tomto pořadí. Proč není škola první? Protože bez učitele žádná škola nemůže existovat. Proč není systém první? Učitel je základní zdroj všech znalostí; systém je prostředek komunikace vědomostí; škola je místo, kde se cvičí.

Jak přistupujeme k tréninku

傳統中國武術 Chuántǒng Zhōngguó Wǔshù (tradiční čínská bojová umění) existuje rčení: "拳打千遍身打自然 Quándá qiānbiàn shēndá zìrán" (Cvič tisíckát, abys rozvinul přirozenou dovednost.). Pro cvičení 武功 wǔgōng (bojového umění) je nejdůležitější procvičovat naučené znovu a znovu, dokud se pohyby nestanou součástí vaší svalové paměti. Nikdo nemůže očekávat, že po jednom či dvou opakování, dosáhl svého maxima. Student musí být vytrvalý a dovolit, aby pohyby samy učily jeho tělo. 

Při výuce je každému dána stejná možnost klást otázky, pozorovat, zkoušet si techniky a opakovat naučené a tím pohyby přímo pochopit. Dohled a opravy učitele a podpora spolužáků při společném cvičení zaručuje, že se vývoj vašich dovedností nezastaví a že pokračuje správným směrem. Pracujeme na společném cíli a vzájemně se podporujeme a pomáháme, neboť celek je jen tak silný, jak je silná jeho nejslabší část. 

Klíčové pro skutečnou dovednost jsou trpělivost, vytrvalost a následování. Pokud si opravdu přejete učit se a mít užitek ze cvičení, potřebujete pouze být trpěliví v očekávání výsledků, vytrvalí ve svém tréninku a s otevřenou myslí prosti touhy po sebeprosazení následovat předanou znalost. 冰凍三尺非一日之寒 Bīngdòngsānchǐ fēiyīrìzhīhán (Tři stopy ledu se neutvoří za jedinný den.) Parafráze: Řím nebyl postaven za jeden den. Neexistují žádné zkratky.